PROGRAM DOTACJI CELOWEJ DO ZAKUPU SYSTEMU DESZCZOWEGO

2 stycznia 2024 roku rozpoczął się nabór do programu „Wodołapacz” – edycja 2024. Zapraszamy do składania wniosków. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Ilość miejsc ograniczona.

ZAKRES I ZASADY DOFINANSOWANIA

CO JEST PRZEDMIOTEM DOTACJI?

 

 • dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:
 1. zbiornik na deszczówkę,

 2. pompę do beczki,

 3. zbieracz wody deszczowej.

 


KWOTA DOFINANSOWANIA
do 900 zł BRUTTO,
jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu systemu deszczowego

KIEDY DOKONAĆ ZAKUPU SYSTEMU DESZCZOWEGO?

 

 • zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice na zakup systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych

JAKIE PODSTAWOWE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIAĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 • posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej w obszarze administracyjnym Gminy Michałowice
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • wniosek wraz z załącznikami (do pobrania na dole strony lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice).

Złóż wniosek:

 1. Biuro podawcze - wniosek możesz pobrać poniżej i wypełniony złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice
 2. Poczta – wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
 3. Elektronicznie - wysyłając za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl na elektroniczną skrzynkę podawczą: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NR TEL. 22 350 93 24.

e-mail: wodolapacz|michalowice.pl| |wodolapacz|michalowice.pl

Pokazowa instalacja pozyskiwania deszczówki znajduje się w Szkole w Michałowicach 

 

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czym jest element systemu deszczowego - zbieracz wody deszczowej?
  Jest to urządzenie montowane na rurze spustowej, służące do pobierania i transportowania wody deszczowej z rur spustowych do zbiornika na deszczówkę. Inne spotykane nazwy tego urządzenia to "łapacz wody" lub "odzyskiwacz wody". 
 2. Jakie dokumenty należy złożyć oprócz wniosku i załączników?
  Wystarczy wniosek o udzielenie dotacji i załączniki, jednakże w przypadku, gdy dane podane we wniosku nie będą zgodne z informacjami zawartymi w księdze wieczystej nieruchomości lub gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, wnioskodawca - na żądanie Gminy - przedstawi dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kopię aktu notarialnego lub aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej).
 3. Jak długo trwa weryfikacja wniosków?
  Weryfikacja kompletnych wniosków trwa do 14 dni od daty ich złożenia.
 4. Czy na montaż systemu deszczowego potrzebna jest zgoda współwłaścicieli?
  Tak, do wniosku należy dołączyć załącznik zgoda współwłaścicieli, pod którym powinni podpisać się wszyscy współwłaściciele.
 5. Kiedy można zakupić elementy systemu deszczowego?
  Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy. Data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy.
 6. Czy przyznane dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie projektu instalacji deszczowej?
  Nie, dotacja przysługuje tylko na zakup elementów wchodzących w skład „Wodołapacza”.
 7. Czy dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów firmy wykonującej odwodnienia?
  Nie, wnioskodawca we własnym zakresie przeprowadza montaż systemu deszczowego.
 8. Co wchodzi w skład dotacji?
  Dotacja obejmuje zakup zbiornika na deszczówkę, pompy do beczki oraz zbieracza do deszczówki. Maksymalnie można zakupić po dwie sztuki z ww. elementów.
 9. Czy trzeba zakupić wszystkie elementy, aby uzyskać dotację?
  Nie, można kupić po jednym elemencie z każdego rodzaju lub wybrany element, który jest potrzebny, np.: pompę i zbiornik na deszczówkę bądź sam zbiornik.
 10. Jaki dokument należy złożyć w celu rozliczenia dofinansowania?
  W celu rozliczenia dotacji należy złożyć:
  - fakturę jako dowód zakupu;
  - wniosek o rozliczenie dotacji;
  - oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?
  Na fakturze powinny znaleźć się:
  - dane osoby, z którą była podpisana umowa;
  - nazwę towaru, który został zakupiony – nie tylko symbol;
  - cenę;
  - ilość.
  - Vat 23%;
 12. Co nie powinno znaleźć się na fakturze?
  Inne towary lub usługi, których nie obejmuje dotacja (np.: wąż ogrodowy, podstawki, doniczki, transport, itp.).

 

jak oszczędzać wodę